Ανακοίνωση του δήμου Δωρίδος για τον καθαρισμό οικοπέδων

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 3927/9-5-2019 ανακοίνωσης του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και της ανάγκης αποτροπής κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και  λοιπών  ακάλυπτων  χώρων  που  βρίσκονται  εντός  των  διοικητικών  ορίων  του  Δήμου, να  προβούν  στις  προβλεπόμενες  ενέργειες  αποψίλωσης   αυτών  από  ξερά  χόρτα  και  απομάκρυνση  τυχόν  άλλων  εύφλεκτων  υλικών  και  σκουπιδιών  που βρίσκονται  μέσα  σε  αυτά.   

Επισημαίνεται  ότι  στους  χώρους  που  αναφέρονται  στην  ανωτέρω  παράγραφο  απαγορεύεται  το  άναμμα  φωτιάς  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  1η Μαΐου μέχρι  και  την  31η Οκτωβρίου . Σε  περίπτωση  μη  συμμόρφωσης  των  ιδιοκτητών  στα  ανωτέρω εντός των επόμενων πέντε (5) ημερών, ο Δήμος  θα προχωρήσει  στις  απαιτούμενες  ενέργειες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  Νομοθεσία(αρ. 94 παρ.26 Ν.3852/2010) και θα επιβάλλει το προβλεπόμενο πρόστιμο.     

Ο  Αντιδήμαρχος 
Πολιτικής  Προστασίας
Παλασκώνης  Κωνσταντίνος

Προτεινόμενα άρθρα