Διαγωνισμός για εγκατάσταση φωτιστικών LED στη Δωρίδα

Ο δήμος Δωρίδος προχωρά στην διεξαγωγή ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμηση ενέργειας» συνολικού προϋπολογισμού 998.438,08 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση του Περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εκπομπών ρύπων στο Δημοτικό φωτισμό εξωτερικών δημόσιων χώρων και οδών με την προμήθεια ειδών όπως αυτά αναλύονται με την μελέτη προμήθειας: «Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED και την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Δωρίδος». Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δέκα μήνες ή 300 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. Δικαιούμενοι συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών. Ο διαγωνισμός ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ έχει καταληκτική ημερομηνία την  Παρασκευή 28/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος καθώς και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ & ΕΣΗΔΗΣ (αρ. διαγωνισμού 84136), και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος.

Στα 162.000 ευρώ το όφελος για το δήμο

Το έργο θα εκτελεστεί μέσω δανεισμού από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και πόρους του Τ.Π. & Δανείων, όπως είχε αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο συζητώντας το θέμα πριν από δύο περίπου μήνες. Το δάνειο θα είναι δεκαετούς διάρκειας. Το ύψος του ανέρχεται στις 998.438,08 ευρώ και η χρηματοδότησή του κατανέμεται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ύψους 748.828,56 € και κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ύψους 249.609,52 €.

«To συνολικό όφελος του δήμου μας θα ανέλθει στις 162.000 €», είχε αναφέρει στην εισήγησή κατά τη συζήτηση του θέματος τότε ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Πολίτης, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα Εν Δελφοίς. «Πρόκειται για το πρώτο δάνειο που παίρνουμε στα 9 χρόνια της δικής μου δημαρχιακής θητείας. Μπορεί να πληρώνουμε ακόμα δάνεια παλαιότερων, αλλά είναι το πρώτο που λαμβάνω εγώ ως Δήμαρχος», είχε επισημάνει στην ίδια συνεδρίαση ο Γιώργος Καπεντζώνης, για να συμπληρώσει: «Μετά το πέρας της δεκαετίας της αποπληρωμής του δανείου, ίσως και νωρίτερα, θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε μειώσεις τελών, προκειμένου να μετακυλήσουμε θετικά το όφελος από την εξοικονόμηση στους δημότες».

 

Προτεινόμενα άρθρα