Ειδήσεις… από το παρελθόν

Ανελέητοι και αιμοχαρείς ληστές λυμαίνονται το μικρό Ελληνικό Βασίλειο αλλά και τη γειτονική Οθωμανική αυτοκρατορία.
Δεν λείπουν όμως και… ευαίσθητοι όπως αυτός της «είδησης» της 26-8-1869, ο οποίος αυτοκτονεί «μαθών τον θάνατον της μνηστής του και της πενθεράς του».
Ένας άγνωστος Ηπειρώτης ευεργέτης. Ένας γνωστός στην εποχή του Καθολικός Θεολόγος δικαιολογεί τις θεολογικές θέσεις της Ορθοδοξίας. Ο τότε διάδοχος του Αγγλικού θρόνου, Εδουάρδος, επισκέπτεται την Ελλάδα. Γιός της Βασίλισσας Βικτωρίας (†1901), διεδέχθη αυτήν εις τον θρόνο, την πρώτη δεκαετία του 1900.
Ένας Κεφαλλονίτης, Δεστούνης ονόματι, είναι αρχιδιερμηνέας της ελληνικής γλώσσας στο Υπουργείο των Εξωτερικών της Ρωσίας. Γερμανοί ελληνιστές πεθαίνουν το ίδιο έτος, 1869.
Ένας Πόντιος γιατρός στην Πετρούπολη χρηματοδοτεί την «Περιγραφή του Πόντου». Γαλλική εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης συστήνει την σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Περσίας.
Αυτές, συνοπτικά, είναι οι «ειδήσεις» που αλιεύσαμε από την αθηναϊκή εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ», έτους 1869, που βρίσκεται στη φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 4-4-1869. Διά Β.Δ. απενεμήθη ο σταυρός των Ταξιαρχών του Β. Τάγματος του Σωτήρος τω Κ. Δεστούνη, Συμβούλω της Επικρατείας και αρχιδιερμηνεί της Ελληνικής εν τω επί των Εξωτερικών Αυτοκρατορικώ Υπουργείω της Ρωσίας.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 4-4-1869. Ο εν Μονάχω καθηγητής της Θεολογίας Κ. Πίχλερος, ο εκδούς ως γνωστόν την περί του σχίσματος της δυτικής και ανατολικής Εκκλησίας δίτομον συγγραφήν και αποδοκιμασθείς υπό της εν Ρώμη καθέδρας διά την ανεξαρτησίαν των φρονημάτων του και παντίω τρόπω ένεκα τούτο καταδιωχθείς, διωρίσθη εσχάτως εν επισήμω θέσει παρά τω επί των εκκλησιαστικών υπουργείω της Ρωσίας. […] Η παρ’ αυτού συγγραφείσα Ιστορία, είναι έργον περισπούδαστον καθ’ όσον μάλιστα πρώτον ήδη επίσημος θεολόγος καθολικός ετόλμησε να καταπολεμήση εν πολλοίς τας πεπαλαιομένας και αρχαιοπαραδότους προλήψεις.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 11-4-1869. …έφθασαν προ του λιμένος Πειραιώς ή τε φρεγάτα «Αριάδνη» και δύο έτι άλλα πολεμικά πλοία του Β. Ναυτικού της Αγγλίας, φέροντα τας Α.Α.Υ.Υ. τον Πρίγκιπα (Εδουάρδος) και την πριγκιπέσσαν (Αλεξάνδρα) της Ουαλίας και την συνοδείαν. […] Ο Βασιλεύς μετά του θείου του πρίγκιπος Φρειδερίκου, καταβάς αμέσως εις Πειραιά επορεύθη εις την «Αριάδνη» εις υπάντησιν του γαμβρού του και της αδελφής του. […]
ΑΛΗΘΕΙΑ, 11-4-1869. Δύο εκ των διασημοτέρων φιλολόγων της Γερμανίας, ο σοφός εξηγητής του Σοφοκλέους Wunder και του Ομήρου Hoffmann ετελεύτησαν εσχάτως.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 3-4-1869. Τι απέγινεν ο αρχιληστής Λύγκος; Προ πολλού καιρού διεδόθη, ότι ο αρχιληστής Λύγκος, όστις άλλος Αφέντης του Μωρέως λυμαίνεται την Πελοπόννησον, απεβίωσεν ή εφονεύθη υπό των συντρόφων του. Την είδησιν ταύτην εφημερίδες τινές εκ της επαρχίας διέψευσαν, αλλ’ ουδέν ήττον ο Λύγκος προ πολλού δεν ακούεται• ήδη η εν Τριπόλει εκδιδομένη εφημερίς «Αρκαδία» γράφει τάδε: «Ο Λύγκος αναντιρρήτως δεν υπάρχει εν ζωή κρεουργηθείς υπό των συντρόφων του, αλλ’ οι σύντροφοί του, ούτοι κατήρτησαν προ πολλού συμμορίαν συγκειμένην εκ 5 ατόμων, ήτοι εκ του Κίτζου ανεψιού ή θείου του Λύγκου, του Κουρκούμπα, του Κυριάκου, του Μπίζου και Κατή, ήτις περιφέρεται σχεδόν αμέσως. Επανήλθεν προ πολλών ημερών και ο Μέγερας εξ Αιγύπτου όπου έχει κατάστημα, ως λέγεται, αλλά πάλιν επέστρεψε εκεί».
ΑΛΗΘΕΙΑ, 12-4-1869. Ο φιλόμουσος και φιλογενέστατος κ. Γεώργιος Συμβουλίδης επίσημος ιατρός εν Πετρουπόλει επρότεινεν εις τον εν Κωνσταντινουπόλει «Φιλολογικόν Σύλλογον», ίνα συστήση φιλολογικόν διαγώνισμα, θέμα έχουν «περιγραφή του Πόντου» και προτίθησι βραβείον εκ πεντακοσίων αργυρών ρουβλίων υπέρ του παρουσιάσοντος το τελειότερον πόνημα.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 25-8-1869. Οι αιμοβόροι λήσταρχοι Δίπλας και Τσούφας απηγχονίσθησαν… διαρκούσης της πανηγύρεως εις Φάρσαλον, εκρατήθησαν επί είκοσι τέσσαρας ώρας τα πτώματά των κρεμάμενα, άτινα ο τυχών έβλεπε και μετά ταύτα ετάφησαν.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 26-8-1869. Ο αρχιληστής Λάμπρος Σέρκας εγένετο αυτόχειρ εν ταις φυλακαίς Κεφαλληνίας, άμα μαθών τον θάνατον της μνηστής του και της πενθεράς του.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 11-11-1869. Γεώργιος Κωνσταντίνου Μπήκας. Όλαι σχεδόν οι εφημερίδες της πρωτευούσης εδημοσίευσαν αρτίως περίληψιν των δωρεάν, ας ο εν μακαρία τη λήξει φιλογενέστατος Μπήκας, αποθανών εν Οδησσώ τη 18 Ιουνίου 1868, κληροδοτεί διά της από 16-5-1867 διαθήκης του εις τα εν Αθήναις εκπαιδευτικά και φιλανθρωπικά καταστήματα. […]Εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών 8.000 δρχ., εις το Αμαλίσιον ορφανοτροφείον 8.000 δρχ., εις την Φιλεκπαιδευτικήν Εταιρείαν 8.000 δρχ., εις το Τυφλοκομείον 12.000 δρχ., εις το Νοσοκομείον 13.000 δρχ., εις το Γηροκομείον 5.000 δρχ., εις το Λεπροκομείον 5.000 δρχ. Προσέτι αφήνει τους τόκους 80.000 δρχ., εις το Ορφανοτροφείο του Χατζηκώστα, […]
ΑΛΗΘΕΙΑ, 22-11-1869. Η εν Κωνσταντινουπόλει γαλλική εφημερίς «Φάρος του Βοσπόρου» υποστηρίζει εν κυρίω άρθρω μετά πολλής ορθότητος και λογικής την σύνδεσιν και αποκατάστασιν διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και της αυλής του Σάχου της Περσίας, χάριν πολιτικών και εμπορικών συμφερόντων• γνωστόν δε, ότι από τινος, ακμάζουσι και θαυμασίως προκόπτουσιν επ’ εμπορία Ελληνικοί οίκοι εν Τεχεράνη και άλλαις Περσικαίς πόλεσιν.

Αντώνης Ν. Βενέτης,
Μοναστηράκι Δωρίδος

Προτεινόμενα άρθρα