Ειδήσεις… από το παρελθόν

Ποικίλες οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος. Η χειροτονία του επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας. Ο Κ. Αβέρωφ πρέπει να είναι γιος του Νικολάου Αβέρωφ και ανεψιός του μεγάλου Μετσοβίτη Γεωργίου Αβέρωφ, καθίσταται δε απόφοιτος της Νομικής Σχολής. Λίγους μήνες μετά μεταβαίνει στην Αίγυπτο, για να πεθάνει στο άνθος της ηλικίας του.

Μια δεξίωση στο Ιλίου Μέλαθρον του Γερμανού αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν.

Ένας Έλληνας του Σουδάν, κατά την εξέγερση των Ισλαμιστών Δερβίσηδων, με επικεφαλής τον «προφήτη» Μαχντί, ασπάζεται τον Ισλαμισμό και διασώζει Ευρωπαίους αιχμαλώτους των Ισλαμιστών. Τελικά οι Δερβίσηδες του Μαχντί κατέλαβαν την πρωτεύουσα του Σουδάν Χαρτούμ την 26-1-1885 και εξετέλεσαν τον Άγγλο Κυβερνήτη Τσαρλς Τζώρτζ Γκόρντον.

Δύο Ηπειρώτες στο Βουκουρέστι προσπαθούν να ιδρύσουν στο χωριό τους Σχολείο.

Ένας ένθερμος Ούγγρος φιλέλληνας και διάσημος στην εποχή του ελληνιστής, ο Ιωάννης Βαπτιστής Τέλφυς, αντικρούει εχθρικά κατά της Ελλάδος κείμενα του διεθνούς τύπου.

Στο Παρίσι διαπρέπει ο Έλληνας ηθοποιός Αριστείδης Δαμαλάς (1855-1889). Υπήρξε ο μοναδικός σύζυγος της πιο φημισμένης ηθοποιού της εποχής, της περιώνυμης Σάρας Μπερνάρ (1844-1923).

Στο Παρίσι το 1884 πεθαίνει ένας μεγαλέμπορος των Πατρών, ηπειρωτικής καταγωγής.

Ο «Ριζοσπάστης» του 1921 δημοσιεύει το πιο λακωνικό τηλεγράφημα, συνταχθέν από τον Β. Ουγκώ (1802-1885) και απευθυνόμενο στον εκδότη του, ως και η απάντηση του εκδότη προς τον συγγραφέα.

Οι ειδήσεις

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 3-6-1884. Επισημοτάτη ετελέσθη χθες… εν τω ναώ της Αγίας Ειρήνης η χειροτονία του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας του τέως αρχιμανδρίτου και ιεροκήρυκος κ. Δαυΐδη Τολμίδη, […]

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 26-5-1884. Ο εκ. Μετσόβου υπό πολλών προτερημάτων εμφορούμενος κάλλιστος νέος φοιτητής της Νομικής κ. Κ. Αβέρωφ δους τας νενομισμένας εξετάσεις… μετά λίαν ευστόχους απαντήσεις έτυχε του βαθμού «λίαν καλώς».

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 26-4-1884. Κατά το δοθέν την Κυριακήν μέγα γεύμα εν τω Ιλίω Μελάθρω του κ. Σλήμαν εις τιμήν του παρ’ αυτώ ξενιζομένου πρίγκιπος του Σαξ – Μέινγκεν, […] η λογιωτάτη οικοδέσποινα κ. Σοφία Σλήμαν εποιήσατο γαλλιστί την εξής πρόποσιν… επιτρέψατε να προπίωμεν εις υγείαν του ημετέρου διακεκριμένου συνδαιτημόνος της Α.Β.Υ. του διαδόχου του Δουκός του Σαξ – Μέινγκεν, όστις τρίτην ήδη φοράν επισκέπτεται το ιερόν έδαφος της Ελλάδος ως αυτό καλεί. […]

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 2-6-1884. Εκ του «Αιγυπτιακού Βοσπόρου» μανθάνομεν ότι ασπασθείς τον Ισλαμισμόν υπηρετεί παρά τω Μαχδή, ον χαίρει τα πιστά, Έλλην Σταμπούλης ονόματι, όστις κατά την παράδοσιν της Οβεΐτ κατόρθωσε να πείση τον ψευδοπροφήτην να χαρίση την ζωήν εις τινας ιεραποστόλους, ους επί τρεις ημέρας είχεν εκτεθειμένους γυμνούς και νήστεις εις την αγοράν, ως και τας μετ’ αυτών καλογραίας και εις φρικτάς επέβαλεν βασάνους.

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12-6-1884. Οι εν Βουκουρεστίω ομογενείς κ.κ. Β. Μητσόπουλος και Κ. Κεκτόπουλος έσχον αξιέπαινον πρωτοβουλίαν, προς ίδρυσιν σχολείων εν τη ιδιαιτέρα αυτών πατρίδι Μανασή της Ηπείρου, να προσκαλέσωσιν έρανον μεταξύ των εκεί συμπατριωτών, εξ ού εισεπράχθησαν 3.649 φράγκα.

– ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ, 13/25 Ιανουαρίου 1895. Ο σοφός καθηγητής και γεραρός του εν Ουγγαρία φιλελληνισμού Ιωάννης Τέλφυς δεν αφήκεν άνευ ανασκευής τας ύβρεις του «Πεσταίου Λόυδ» περί της εν Ελλάδι «κλεφτοπολιτικής». Η επιστολή του, δημοσιευθείσαν εν τω «Ημ. Φύλλω της Πέστης»… λέγει· «όλως εναέριος είναι ο ισχυρισμός ότι εν Ελλάδι δεν είναι δυνατόν να συνομολογηθώσιν εσωτερικά δάνεια, διότι δήθεν «οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται ούτε αλλήλους ούτε την κυβέρνησιν των». Αι αθηναϊκαί τράπεζαι βρίθουσιν Ελληνικών χρεογράφων και αναρίθμητοι Έλληνες εν τε Ελλάδι και τη αλλοδαπή πατριωτικόν αυτών καθήκον ενόμισαν ν’ αποκτήσωσι ελληνικά χρεόγραφα». Εξ ίσου ανακριβές είναι ότι ο Τρικούπης ηρνήθη να καταβάλη τους τόκους. Ηλάττωσαν απλώς τους τόκους, επρότεινε δε εις τους εκ της αλλοδαπής επιτρόπους ν’ αρκεσθώσιν εις τους ηλαττωμένους τόκους έως ου η Ελλάς δυνηθή αύθις να καταβάλη τας οφειλάς εις το ακέραιον. Δεν έπραξαν το αυτό άλλα κράτη, εκδόντα χρεόγραφα «απηλλαγμένα παντός φόρου;», είτα δε φορολογήσαντα τοκομερίδια; …διατί καθιστώμεν λοιπόν τον Τρικούπην αποδιοπομπαίον τράγον! …ορθώς είπεν ο Τρικούπης ότι εν Πέστη ο επί των οικιών φόρος ανέρχεται εις 33 τοις εκατόν· […]

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 13-8-1886. Απεβίωσεν εν Βιέννη ο αρχαιότερος των εν Πάτραις εμπόρων Γεώργιος Μουστάκης ηπειρώτης, ανήρ έντιμος και ευμαθύς, ούτινος τον θάνατον βαθύτατα ησθάνθη η κοινωνία των Πατρών.

– ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5-10-1886. Περί του αγαπητού ημίν Αριστείδου Δαμαλά εν Παρισίοις διαπρέποντος ως ηθοποιού μανθάνομεν, ότι από τινων ημερών επανέλαβε εν τω θεάτρω «Γυμνάσιον» το κυριώτατον ανδρικόν μέρος του Sartorus εν τη παραστάσει του ωραίου άσματος Frou Frou, εν τω οποίω πρωταγωνιστεί ως γυνή η κυρία Handig, συνεχίζουσα τας λαμπράς παραστάσεις της Dascle πρώτης διδαξάσης αυτό το 1876 και είτα της κλεινής Σάρας Μπερνάρ. Περί του ημετέρου Δαμαλά ο τύπος γράφει τα βέλτιστα… […]

– Ριζοσπάστης, 1-5-1921. Αλλά το άκρον άωτον του λακωνισμού κατά τους νεωτέρους χρόνους επραγματοποίησεν ο Ουγκώ. Όταν εξεδόθη διά πρώτην φοράν οι «Άθλιοι», ανυπόμονος να μάθη τον βαθμόν της επιτυχίας και καταναλώσεως του βιβλίου, ετηλεγράφησεν εις τον εκδότην δι’ ενός ερωτηματικού -;-, ο δε εκδότης του απήντησε δι’ ενός θαυμαστικού -!-.

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Recommended Posts