Ειδήσεις… από το παρελθόν

Και πάλιν οι “ειδήσεις” του παρελθόντος είναι ποικίλες και αφορούν την ελληνική διασπορά και τα υπόδουλα τμήματα του ελληνισμού.

Οι “ειδήσεις” του 1913 αναφέρονται στα πρώτα χρόνια της Ιταλοκρατίας στα Δωδεκάνησα, η οποία κράτησε πάνω από 30 χρόνια.  Οι δωδεκανήσιοι φαίνεται αντελήφθησαν ευθύς αμέσως τις προθέσεις των Ιταλών για μόνιμη κατοχή επί των νήσων, γι’ αυτό παρατίθεται και το ειρωνικό γι’ αυτούς “ποίημα” που έγραψε ο “ΠαΡοδίτης”.

Ακόμα παρατίθεται και η θλιβερή “είδηση” της έκρηξης ανθρακωρυχείου στο Νέο Μεξικό των Η.Π.Α., από την οποία σκοτώθηκαν 30 τουλάχιστον έλληνες, οι περισσότεροι των οποίων Κρήτες.

Τέλος η εποχή αυτή, του Α’ Βαλκανικού πολέμου, Οκτώβριος 1912-Μάϊος 1913 και στη συνέχεια του Β’ Βαλκανικού πολέμου, από 16 Ιουνίου έως 18 Ιουλίου 1913, είναι από τις ευτυχέστερες της Νεοελληνικής Ιστορίας, κατά την οποίαν ο Ελληνισμός βρέθηκε απόλυτα ενωμένος, γι’ αυτό και εθριάμβευσε.

Αλλά ας αναφερθούμε και στην “είδηση” της 9.10.1887 η οποία αφορά τον εθνικό ευεργέτη της Αυστρίας και της Ελλάδος, τον βλάχικης καταγωγής Ελληνα Νικόλαο Δούμπα (1830-1900), ο ανεψιός του οποίου, ο βαρώνος Κωνσταντίνος Δούμπας διετέλεσε πρεσβευτής της Αυστροουγγαρίας στην Ουάσιγκτον και πέθανε στη Βιέννη το 1946.

Αλλ’ ας παραθέσουμε τις σχετικές “ειδήσεις”:

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.2.1887 – Προ δέκα ημερών εναυάγησεν επί των παραλίων της Σικελίας με φορτίον σίτου ιστιοφόρον ελληνικόν πλοίον ανήκον εις τον εξ Ανδρου κάλλιστον πλοίαρχον κ. Ιωάννην Γουλανδρή.  Το πλοίον μετά του φορτίου απωλέσθη, αλλ’ ευτυχώς εσώθη ο πλοίαρχος και άπαν το πλήρωμα.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 19.3.1887 – Απέθανεν εν Παρισίοις ο Πέτρος Βασιλικός, πρόξενος της Ελλάδος παρά ταις δημοκρατίαις Αργεντινής και Ουραγουάης (Νοτίου Αμερικής) και γαμβρός επί εξαδέλφη του προέδρου της Αργεντινής δημοκρατίας, ετών 41.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 8.6.1887 – Η εφημερίς της Θεσσαλονίκης, λέγει, ότι ιατρός τις καλούμενος Θωμάς εκ Βερροίας, μετά μακράν διαμονήν εν Αμερική επέστρεψεν προ τινών ημερών εις την πατρίδα και μετέβη κατ’ ευθείαν εις τον πενθερόν του εις ον είχεν εμπιστευθή την σύζυγόν του αλλ’ ο πενθερός του απεποιήθη να τον δεχθή, τότε εζήτησε την σύζυγόν του, αλλά και αύθις απεποιήθη ο πατήρ αυτής.  Απελπισθείς ο ιατρός Θωμάς αυτοκτόνησεν.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 4.9.1887 – Απέρχονται δια του αιγυπτιακού μέσου Σουέζ εις Αμερικήν και οι εκ του χωρίου Εξωγή της Ιθάκης Ν. Βρεττός, Ν. Μπαρμπαγιός, Γ. Μαυροκέφαλος και Σταύρος Μπουρμπαγιός.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 12.6.1887 – ο εκ Σπάρτης της Πεισιδίας, αξιόλογος νέος κ. Κων. Θ. Παπακωνσταντινίδης, εξετασθείς ενώπιον της Ιατρικής σχολής, ανηγορεύθη διδάκτωρ με τον επίζηλον βαθμόν λίαν καλώς, επαξίως των ενδελεχών αυτού μελετών.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23.6.1887 – Τα φύλλα της Πέστης αναγγέλλουσιν ότι η εν Βρασόβω ελληνική κοινότης εκέρδισε και ενώπιον του Αρείου Πάγου την δίκην, ην από ετών οι ρουμάνοι της Τρανσυλβανίας ήγειρον κατά του εκεί ελληνικού ναού και της περιουσίας αυτού λόγω ότι ανήκει εις αυτούς.  Τα ουγγρικά δικαστήρια μέχρι του ανωτάτου απεφάνθησαν ότι οι ρουμάνοι ουδέν δικαίωμα έχουσιν επί καθαρώς ελληνικών κτημάτων και περιουσίας.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 25.7.1887 – Απεβίωσεν εν Θεσαλονίκη ο Βασίλειος Παπάζογλου, εις εκ των τα πρώτα φερόντων ομογενών, παρασχών υπηρεσίας εις την κοινότητα, εν ή διεκρίνετο επ’ αγαθότητι και ακεραιότητι χαρακτήρος και εν τω Δ.Σ. και εν τοις δικαστηρίοις και εν τη δημογεροντία κ.τ.λ.  Η κηδεία του εγένετο μεγαλοπρεπεστάτη και επικήδειον εξεφώνησαν ο καθηγητής κ. Γ. Παπαγεωργίου.  Ο μακαρίτης κατέλιπε δια διαθήκης του πεντακοσίας λίρας, εις τα εν Θεσσαλονίκη εκπαιδευτικά καταστήματα, άλλας τόσας εις τα εν Βιτωλίοις, τη γενεθλίω αυτού, και ανά εκατόν εις τας κοινότητας των Οθωμανών και Ισραηλιτών.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 24.9.1887 – Μεταξύ των 115 ούγγρων περιηγητών επί του “Αχιλλέως”, οίτινες διήλθον εκ Φιούμης, Κερκύρας, Αλεξανδρείας, Καϊρου, Ιόππης, Ιεροσολύμων, Κωνσταντινουπόλεως αναμένονται δε και εις Πειραιά, ίνα ανελθόντες εις Αθήνας επισκεφθώσι τας αρχαιότητας ευρίσκονται και αντιπρόσωποι του Ουγγρικού τύπου ο κ. Πόλλακ του “Πεσιαίου Λόϋδ’, ο κ. Μπορδιάνι του “Pestic Hirlape”, ο κ. Κάρολος Ιλίμρ της “Revue del’ Orient” και λοιποί.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 2.10.1887 – Απεβίωσεν εν Μασσαλία εν προβεβηκυϊα ηλικία ο Δημήτριος Χαρίσης καταγόμενος εκ μιας των αρχαιοτέρων και διαπρεπεστέρων επ’ πλούτω οικογενειών της Θεσσαλονίκης, συγγενεύων προς τους οίκους Καυταντζόγλου, Αbbot και Σπανδωνή.  Από πολλών ετών αποκατασταθείς εν Μασσαλία διέπρεπε μεταξύ των ελλήνων εμπόρων πολλάκις χρησιμώτατος γινόμενος τη πατρίδι και τοις ελληνικοίς γράμμασι δια του μεγάλου αυτού πλούτου.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5.10.1887 – Απεβίωσεν εν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημών κ. Γεώργιος Ν. Καΐρης.  Οι συμπολίται του Ανδριοι και η εν Κωνσταντινουπόλει αδελφότης αυτών, τιμώντες την μνήμην του αποθανόντος προσήνεγκον τας δεούσας επικηδείους τιμάς.  Ο Γεώργιος Καϊρης υπήρξε πολλάκις Δήμαρχος Κορθίου και τρις απεστάλη εις την Βουλήν αντιπρόσωπος της επαρχίας Ανδρου.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 9.10.1887 – Ο διακεκριμένος εκ Μακεδονίας έλλην κ. Ν. Δούμπας, άλλοτε τακτικός βουλευτής του αυστριακού κοινοβουλίου, νυν δε γερουσιαστής κατήλθεν εις Κέρκυραν όπου θέλει διαχειμάση μετά της θυγατρός του χάριν της υγείας της.  Τον κ. Δούμπον συνοδεύει και ο διακρινόμενος έλλην ιατρός κ. Ζοντίδης, όστις αφιχθήσεται και ενταύθα μετά της κυρίας του.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 16.10.1887 – Ελληνισμός εν Μικρά Ασία.  Το τελευταίον τεύχος της “Επιθεωρήσεως των δύο Κόσμων” περιέχει άρθρον του Κ. Βουρνάρη (…).  Ο πολυμαθής συγγραφεύς ως τα επικρατέστερα στοιχεία εν ταις χώραις, εκείναις θεωρεί τους τούρκους και τους έλληνες, περί των ελλήνων δ’ ιδία λέγει, “οι έλληνες δεν είναι λίαν πολυάριθμοι, διότι εν τη επαρχία Σμύρνης επί ενός εκατομμυρίου κατοίκων δεν υπερβαίνουν τας τριακοσίας εξήκοντα χιλιάδας.  Αλλ’ αποτελούσι την μόνην ζώσαν δύναμιν.  Παρέχουσι τους χρησιμωτάτους υπαλλήλους, δικηγόρους, ιατρούς, εμπόρους, τραπεζίτες ου μόνον εν Μικρά Ασία, αλλά και εν Κωνστνατινουπόλει και εν Συρία και εν Αιγύπτω.  Διατελούσιν εις κοινότητα ιδεών και συμφερόντων προς τους ομοεθνείς των νήσων, της Κρήτης, του Βασιλείου, της Ευρώπης, του κόσμου όλου, διότι ο έλλην είναι πανταχού ο αυτός.  Εν Μικρά Ασία οι έλληνες είναι φλομαθείς.  Εν παντί χωρίω υπάρχει σχολείον, εν ω βάσεις της διδασκαλίας είναι οι αρχαίοι συγγραφείς, η ελληνική ιστορία τα στοιχεία των επιστημών, η γαλλική και αγγλική γλώσσα.  Εις τα σχολεία ταύτα, ως προϊσταται η Ευαγγελική σχολή της Σμύρνης φοιτώσι 17.000 άρρενα και θήλεα.  Υπάρχουν προς τούτοις εν Σμύρνη 12 ελληνικά τυπογραφεία, σπουδαίον μουσείον, βιβλιοθήκη.  Πάντα τα εκπαιδετυικά ταύτα καταστήματα ιδρύθησαν και συντηρούνται υπό ιδιωτών δωρεάν.  Η κατά τους νεωτέρους χρόνους ανάπτυξις του ελληνικού πνεύματος χρονολογείται από της συνθήκης του Κιτσούκ-Καϊναρτζή, ην επέβαλεν η Ρωσία τοις τούρκοις εν έτει 1774.  Αλλ’ η ενέργεια των δυτικών δυνάμεων, ιδία της Αγγλίας, την υπέθαλψειν, η δε μετά την ναυμαχίαν του Ναυαρίνου ανίδρυσις του βασιλείου έδωκεν εις τον ελληνισμόν της Μ. Ασίας πρότυπον και έρεισμα.

ΕΛΛΑΣ – ΔΙΣΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 26.9.1913 Ροδεσία (Αφρικήν). Μνημόσυνον τελεσθέν εις την αίθουσαν της ελληνικής κοινότητος υπέρ των πεσόντων χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτου κ. Αλεξίου, δεξιά του ιερέως ίσταται ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητος κ. Ιωάν. Αντωνίου.

ΕΛΛΑΣ, 20.10.1913 – Ροδίτης και Ιταλοί.  Μέσα στο βαπόρι που έκανε γραμμή ενώνουσαν την Ανατολήν με την Δυτικήν Ευρώπην ευρίσκονταν ένα σωρό Ανατολίτες που γυρίζουν από την Ανατολή.  Πολλοί ερχόντανε από την Ρόδο κι αυτοί ήτανε εβραίοι έμποροι της Ρόδου και πηγαίνανε έξω να ψωνίσουνε και Ιταλοί αξιωματικοί που γυρίζανε στην Ελλάδα ή με άδεια ή με μετάθεση (…)

… Μα αυτό δεν τον εμπόδισε, σε λίγην ώρα κατόπιν, να πη τα ακριβώς αντίθετα, κουβεντιάζονται με άλλους αξιωματικούς και με τους εβραίους εμπόρους κατά τον δείπνο.  Ελεγε ότι οι έλληνες των δωδεκανήσων εφέρθησαν άσχημα, και ότι καλά τους έκανεν ο Στρατηγός Αμέλιο και τους εξώριζε, και ότι δεν ξέρουνε το συμφέρον των, και ότι τίποτε δεν ήτο ευχάριστον εις τα νησιά για τους κατακτητάς” ο γενναίος αξιωματικός δεν εφαντάζετο ότι ξέρω Ιταλικά (…)

Φ.Γ.

ΕΛΛΑΣ – ΔΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ, 7.11.1913

Στη Ρόδο στόλοι,

θα είναι σφόλι!

Να που τρέχουνε κ’ οι στόλοι

εις την Ρόδο μας ν’ αράξουν

ως του δίκηου αποστόλοι

μια αδικία να ταράξουν.

 

Γιατί θέλει ο φρατέλλος

να τη χάψ μία ούλη

αλλά θα βρούμε στο τέλος

να την πάρη.  Μία ούλη

 

Για τη Ρόδο επί τέλους

θα βρεθούν θαλασσομάχοι

που θα δείρουν τους φρατέλλους

που μας μπήκαν στο στομάχι

ΠαΡοδίτης

 

ΕΛΛΑΣ, 14.11.1913 – ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ.  Σικάγον (Ιλλινόης).  Γενομένης εκρήξεως του ανθρακωρυχείου της πόλεως Dawson, εν τη πολιτεία Νέου Μεξικού, τριάκοντα ελληνες ανθρακωρύχοι εύρον οικτρόν θάνατον, ως οι πλείστοι είναι τέκνα της ευάνδρου Κρήτης μας τα ονόματα των φονευθέντων ομογενών μας είναι τα εξής (…) ο ελληνισμός της Αμερικής πρώτην φοράν θρηνεί τόσω μεγάλον συμφοράν (…)

Στυλιανός Γ. Αχιλλείδης

 

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Προτεινόμενα άρθρα