Ειδήσεις… από το παρελθόν

Ηπειρώτες και Έλληνες της διασποράς και του υπόδουλου ελληνισμού δεν λησμονούν τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και τις συνδράμουν ποικιλοτρόπως.

Ένας Άγγλος λόρδος διασχίζει, κολυμβών, τον Βόσπορο. Πεθαίνει ο Υδραίος, δεινός Αλβανολόγος, καθηγητής Π. Κουπιτώρης.

Η επική εξέγερση της Κρήτης κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, το 1866, προκαλεί πρωτοφανές κύμα φιλελληνισμού παγκοσμίως και η σύζυγος του Αμερικανού πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη ενισχύει γενναίως τους Κρητικούς. Με μεγάλο ποσό τους ενισχύει από την Πετρούπολη ο Αλέξανδρος Μουρούζης.

Ο τετράκις πρωθυπουργός της Αγγλίας ο Γουίλιαμ Γλάδστων, ήταν και δεινός ελληνιστής, ως και Γερμανός φιλόλογος της «είδησης» της 25.7.1881.

Ένας περιβόητος στην εποχή φυγόδικος, ο πελοποννήσιος Τούτουνας, αποφασίζει να παραδοθεί στις αρχές της Τρίπολης.

Οι τελευταίες δύο «ειδήσεις» της εφημερίδας «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» του 1907, αναφέρονται σε Έλληνες της Αμερικής, οι οποίοι ελάχιστες δεκαετίες από την εγκατάστασή τους στις Η.Π.Α. διακρίνονται για τα καλλιτεχνικά τους επιτεύγματα και ήδη το 1907 είχαν εκδοθή στην Αμερική 16 ελληνόφωνες εφημερίδες!

Οι ειδήσεις

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 11.8.1881 – Ο εν Ρουμανία διαμένων φιλόπατρις Ηπειρώτης Δημήτριος Δ. Δερδέκης εκ Κονίτσης κατέθετο εν τη Εθνική της Ελλάδος Τραπέζη υπέρ της Ελλ. Σχολής και του νηπιαγωγείου της πατρίδος του φρ. 24.000 εις χρυσόν και διέταξε, ίνα από τούδε οι τόκοι αποστέλλονται προς τον σκοπόν τούτον.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 11.8.1881 – Ο πρωτότοκος υιός του λόρδου Δούκφεριν λόρδος Clandeloys διήλθε κολυμβών τον Βόσπορον εκ Θεραπείων εις Βεϊκόν εν διαστήματι ¾ της ώρας. Το κολύμβημα τούτο ο «Ανατ. Κήρυξ» ευρίσκει πολύ δυσχερέστερον του υπό του Λεάνδρου και του Βύρωνος συντελεσθέντος εκ Σηστού εις Άβυδον.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 13.8.1881 – Ο Καθηγητής Π. Κουπιτώρης απεβίωσε εις τα εν Υπάτη λουτρά… ο μακαρίτης Π. Κουπιτώρης ήτο εκ των πρώτων διδακτόρων της φιλοσοφικής σχολής του ημετέρου Πανεπιστημίου […] εξ Ύδρας καταγόμενος και την Αλβανικήν γιγνώσκων ενησχολήθη εις τα περί τη γλώσσης ταύτης και τα περί αυτής δημοσιευθέντα μελετήματα αυτού απετέλουν κύρος, και αυθεντίναν παρά τοις εν την γλώσσαν ταύτην ασχολουμένοις σοφοίς Ευρωπαίοις. […] Η πατρίς εν τω θανάτω του Π. Κουπιτώρη απόλυσιν ού μόνον διακεκριμένον καθηγητήν των Ελληνικών, αλλά και έξοχον Αλβανολόγον.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 14.11.1881 – Ο εσχάτως αποβιώσας εν Κεφαλληνία μεγαλέμπορος Άγγελος Ρωμάνος κατέλειπε διά διαθήκης του εις το εκεί νοσοκομείον κληροδότημα 50.000 δραχμών.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 9.4.1881 – Εν Ιωαννίνοις την 2.4.1882 προ τριών ημερών απεβίωσεν ενταύθα ο εκ Τσερβαρίου του Ζαγορίου αγαθός και φιλόπατρις Ιω. Παντοσίτης, όστις κατέλιπε διά διαθήκης λίρας οθωμ. 600 προς ανέγερσιν εν τη φυσάση αυτόν κώμη ελληνικής σχολής, και ετέρας.

ΑΛΗΘΕΙΑ 22.12.1866 – Η κυρία του εν Κωνστινοπόλει πρέσβεως των Ηνωμένων Επικρατείων της Αμερικής υπέγραψε τετρακόσια δίστηλα υπέρ των προσφύγων Κρητικών οικογενειών.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 27.12.1866 – Ο εν Πετρουπόλει φιλογενέστατος Αλέξανδρος Μουρούζης, ο προσενεγκών προ μικρού είκοσι πέντε χιλιάδας φράγκων προς την ενταύθα κεντρικήν επιτροπήν υπέρ των εν Κρήτη αγωνιζομένων αδελφών, ίδιον δε ποσόν προς την ενταύθα επιτροπήν των κυρίων. Ο ακραιφνής ελληνισμός του ευλογημένου οίκου των Μουρουζών προσήνεγκεν τοσαύτα θύματα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, διαλάμπει εν πάσαις ταις κρισίμους περιστάσεις της πατρίδος.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 24.1.1870 – Εν Λονδίνω εξεδόθη κατ’ αυτάς η Ιλιάς του Ομήρου ελληνιστί μετά σημειώσεων και προλεγομένων υπό του καθηγητού κ. Reynolds. Προς ταύτη εξεδόθη, το δεύτερον επεξεργασμένον και το περί μυθολογίας των αρχαίων Ελλήνων νεώτατον σύγγραμα του κ. Γλάσδτωνος.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 24.7.1881 – Ο διαβόητος φυγόδικος Τούτουνας απηύθυνε προς τον κ. Γ. Βασιλείου δικηγόρον εν Τριπόλει επιστολήν εκ Βαλτετζίου από 20 Ιουλίου, ην παραγγέλει αυτόν να δημοσιεύση και διά της εφημερίδος η «Αρκαδία» και δι’ ης καταγγέλλει αυτώ, ότι την πρώτην Αυγούστου απεφάσισε τω εισαγγελεί των Εφετών κ. Κασιμάτη να ευρεθή τότε εις Τρίπολιν, ίνα παραδοθή εις χείρας τους. […]

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 25.7.1881 – Απεβίωσεν εν Γερμανία ο διακεκριμένος φιλόλογος Θ. Μπέργχ, ο εκδότης και συγγραφεύς της Ιστορίας των ελληνικών γραμμάτων, ής εξεδόθη το από των παναρχαίων χρόνων μέχρι του Ησιόδου μέρους λίρας οθωμ. 1200, ίνα κατατεθώσιν εις ασφαλή τράπεζαν όπως εκ των τόκων αυτών διατηρείται η ειρημένη σχολή. […]

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 12.4.1882 –  Περί τους 40 άνδρας γεωργικοί, γράφει η «ΜΕΡΙΜΝΑ» εκ των δήμων της Λακεδαίμονος ανεχώρησαν κατευθυνόμενοι εις τα Η.Π.Α. προς ανεύρεσιν τύχης. Εις τούτο, ωρμήθησαν εκ του ότι πολλοί μεταβάντες εις Αμερικήν επέστρεψαν κομίζοντες χρήματα ικανά.

ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ, 17.4.1882 – Γράφουσιν ημίν εκ Γρεβενών… απεβίωσεν εν τη πόλει ημών ο εκ χωρίου Κηπουριό ο της ημετέρας επαρχίας καταγόμενος Μπούσιος Καραστέργιος. Ούτος, καίτοι οικογενειάρχης, κατέλιπε δια διαθήκης λίρας τουρκικάς 500 υπέρ της δημοσίας παιδεύσεως, …ης εκτελεστάς κετέλιπεν του μητροπολίτην Γρεβενών κ. Κύριλλον, τον γαμβρόν του εκ θυγατρός κ. Ανδρέαν Ζωγραφίδην και έτερον τινά. Είναι ο πρώτος εκ της επαρχίας μας ός καταλείπει κληροδοτήματα υπέρ της εν αυτή διαδόσεως της παιδείας και διά τούτο και μάλλον αξιέπαινος. […]

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 1.7.1907 – Λίαν ευφήμως γράφουσιν αι εφημερίδες της Βαλτιμόρης περί των μουσικών τεμαχίων, άτινα συνέθεσαν η κ. Κ. Διαμαντοπούλου, σύζυγος του εν τη πόλει ταύτη εγκατεστημένου κ. Κωνστ. Διαμαντοπούλου, τα οποία δημοτικότητα πράγματι κατέστησαν εν τη πόλει ταύτη, […] Το εμβατήριον ιδίως «εν τω οίκω των πιθήκων» γραφέν επί το παθήματι του Ιταλού υψιφώνου κ. Καρούζου… ως και το «Ρόδον των Αθηνών», αμφότερα συντεθέντα υπό της κ. Διαμαντοπούλου, κατέστησαν τοσούτον δημοφιλή, ώστε εις παν μουσικόν πρόγραμμα κατέχουν πάντοτε την πρώτην θέσιν.

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, 7.7.1907 – Δημοσιογράφος από την Αμερικήν, από τους τόσους πολλούς που εσυνάχθησαν εκεί απάνω – 16 εφημερίδες ελληνικά βγαίνουν τώρα στην Αμερική, νεαρώτατος διευθυντής του «Παρθενώνος», όστις ήτο άλλοτε εφημερίς και τώρα είναι περιοδικόν, …είναι ο κ. Γ. Παπαγεωργίου. […[ Είναι νέος με πολλήν φωτιά και πολύν πατριωτικόν ενθουσιασμόν μέσα του. Εντεύθεν θα μεταβή εις Σμύρνην, Σάμον και Κρήτην, εκείθεν δε ενταύθα και πάλιν εις Αμερικήν.

Προτεινόμενα άρθρα