Ειδήσεις από το παρελθόν

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» ένας Γερμανός Φιλέλληνας, ο μεγάλος ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός, ένας υπότροφος Έλληνας στρατιωτικός γιατρός πεθαίνει στο Παρίσι.

Το πρώτο ελληνικό ατμόπλοιο αγοράζεται από εφοπλιστή του Γαλαξειδίου.

Ένας φιλόλογος από την Ορεινή Ναυπακτία.

Ένας Έλληνας μεγαλέμπορος στην Μασσάβα της Ανατ. Αφρικής.

Η ελληνική παιδεία στη Σμύρνη του 1888.

Ο μαικήνας του Αυστριακού πολιτισμού, ο περιώνυμος Νικόλαος Δούμπας (1830 – 1900), επισκέπτεται την Ελλάδα.

Ένας Εμπειρίκος πεθαίνει στο γεννέθλιο νησί του.

Ένας αψύς Αγρινιώτης. Ένας Χιώτης δολοφονείται στη χώρα του Νείλου.

Η τελευταία «είδηση» αναφέρεται μάλλον στον πατέρα του διασημότερου τέκνου της Ναυπακτίας, του πολιτικού Γ. Αθανασιάδη – Νόβα.

Οι ειδήσεις

ΜΕΛΛΟΝ, 28.8.1870 – Πρό τινών ημερών επεσκέψατο την πόλιν ημών φιλέλλην γερμανός κ. Ιωσήφ Μύλλερ, καθηγητής της ελληνικής φιλολογίας εν τω εν Τουρίνω πανεπιστημίω και μέλος της εν Βιέννη Ακαδημίας. Ο κ. Ιωσήφ Μύλλερ κάτοχος του τε αρχαίου και καθομιλουμένου έλληνος λόγου και εντριβέστατος ιδία περί την παλαιογραφίαν, είναι συγγραφεύς δόκιμος και εκδότης πολλών επιστημονικών έργων […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 19.1.1884 – Ο κ. Α. Συγγρός εγνωστοποίησεν εις τον κ. διευθυντήν της Αστυνομίας, ότι επιθυμεί να κατασκευασθώσι δι ιδίας δαπάνης αι λιθοστρώσεις των διασταυρώσεων των οδών της πόλεως […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 20.1.1884 – Εν Παρισίοις, 24 Ιανουαρίου, προ ημερών απεβίωσεν ενταύφθα υπό οξείας νόσου προσβληθείς ο ιατρός του ελληνικού στρατού εν αδεία διατελών προς τελειοποίησιν αυτού εν τη επιστήμη Χαρίδημος Ταμπουρατζής είς εκ των μάλλον διακρινομένων και ικανών, ως γνωστόν, στρατιωτικών ιατρός μας. […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 21.1.1884 – Νέον ελληνικόν ατμόπλοιον 587 τόνων ενηολογήθη τελευταίον εν του λιμένι Πειραιώς. Το ατμόπλοιον τούτο ηγοράσθη από αγγλικήν εταιρείαν υπό των εν Γαλαξειδίω κ. Μαρλά και Σας ωνομάσθη δε «Παρνασσός» και είναι το πρώτον ατμόπλοιον όπερ αποκτά το πρωτεύον εν τη ελληνική ναυτιλία Γαλαξείδιον.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14.2.1888 – Απήλθεν εις Κόρινθον ο άρτι διορισθείς αυτόθι ως Ελληνοδιδάσκαλος διδάκτωρ της φιλολογίας κ. Χρήστος Μάρας.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 2.3.1888 – … Ο κ. Ιωάννης Μωρέας, ο γνωστός έλλην ποιητής εν τω φιλολογικώ θιάσω των Παρισινών decandents… μονομαχήσας τελευταίον μετά τινος Βάγκνερ, φρονούντος και τούτου τα των συγγραφέων και ποιητών της παρακμής, επλήγωσε τον ομόφρωνα αντίπαλόν του.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 4.1.1888 – Αφίκετο εξ Αλεξανδρείας ο εν Μεσσάβα έλλην μεγαλέμπορος, κ. Ανδρίκος Αναστασίου, ον οι αδελφοί Ιταλοί άνευ ουδενός λόγου ηθέλησαν να στείλωσι μακράν.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 6.1.1888 – Ο εκ Χελίου της Ναυπακτίας αξιόλογος νέος κ. Χρήστος Μαράς δους τας νενομισμένας εξετάσεις εν τη φιλολογική σχολή έτυχε επαξίως των μελετών αυτού διδακτορικού διπλώματος μετά πολλών επαίνων.[…]

Μ.Γ.ΤΡ.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 3.3.1888 – Ο αριθμός των εν Σμύρνη ελληνικών εκπαιδευτηρίων δημοσίων και ιδιωτικών των τε αρρένων και θηλέων ανέρχονται εις 32, ο δε εν αυτοίς μαθητευομένων 6.602 […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 3.3.1888 – Αφίκετο εκ Βιέννης ενταύθα μετά της θυγατρός του ο βαθύπλουτος ομογενής εκ Βλάτσης της Μακεδονίας καταγόμενος, κ. Νικόλαος Δούμπας, όπως διατρίψη επί τινα χρόνον εν Αθήναις, επισκεφθή δε και τα αξιολογότερα μέρη της Ελλάδος.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.2.1888 – Την 4 ισταμένου μετά πολυώδυνον και πολυχρόνιον νόσημα απεβίωσεν εν Άνδρω ο με πλείστας αρετάς κοσμούμενος Ανδρέας Γ. Εμπειρίκος, έμπορος εν ηλικία ετών 56…. κατέλιπε πολυμελή οικογένειαν και ικανήν περιουσίαν, […]

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.2.1888 – Φοβερός πατήρ! Εν Αγρινίω ο Βασίλειος Μπήκας, γέρων και έντιμος πολίτης του Αγρινίου, συναντήσας… την θυγατέραν του Ιουλίαν, περιπατούσαν μετά του εραστού της Γεωργίου Στραβανιώτου, και εξαφθείς επί τη θεά, εξήγαγε το πιστόλιον και πυροβολήσας κατ’ αυτών εφόνευσεν αμφότερους!

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23.2.1888 – Ο Παύλος Μιταράκης, νέος ανήκων εις καλλίστην της Χίου οικογένειαν και εγκατεστημένος εις Μινούφιον της Αιγύπτου, συνελήφθη καθ’ οδόν υπό φελλάχων και εφονεύθη οικτρώς.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 27.2.1888 – Ο εκ Ναυπάκτου κ. Παναγιώτης Γ. Αθανασιάδης, τελειόφοιτος του Πανεπιστημίου, υπηρετήσας δε και εν τω συντάγματι του μηχανικού υπό το όνομα τούτο, καίτοι εν τη κολυμβήθρα λαβών το όνομα του Πάπου αυτού Παναγ. Νόβα, όπερ και μέχρι τούδε μετεχειρίζετο εις τας σπουδάς του και τον ιδιωτικόν του βίον ήδη διά της υπ’ αριθμ. 797 διαταγής του υπουργείου των Εσωτερικών, ενεκρίθη να ονομάζηται Παναγιώτης Γ. Νόβας.

Αντώνης Ν. Βενέτης,

Μοναστηράκι Δωρίδος

Προτεινόμενα άρθρα