Ειδικό Σύμβουλο προσλαμβάνει ο Γ. Καπεντζώνης

Προσόν της θέσης η ειδίκευση Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Στην προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου του δημάρχου προχώρησε ο Δήμος Δωρίδας. Η πλήρωση της θέσης θα γίνει από πρόσωπο που είναι κατά την κρίση του Δημάρχου κατάλληλο. Ο Ειδικός Σύμβουλος θα αναφέρεται στο Δήμαρχο και θα έχει ως αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένης γνώμης, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου Δωρίδος, στον οποίο θα ορισθεί να εξυπηρετεί.

Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του. Ειδικά, θα παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων, ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Η θέση που θα πληρωθεί, κατά αντικείμενο και προσόντα είναι η εξής: Ειδικός Σύμβουλος σε τεχνικά θέματα. Απαιτείται πτυχίο ΠΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σχετικό με το αντικείμενο (ειδίκευση Αρχιτέκτονα Μηχανικού) με ανάλογη επαγγελματική ενασχόληση, καθώς και τα κάτωθι επιπλέον προσόντα:

  1. Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Διαχείριση Τεχνικών Έργων
  2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

III. Γνώση προγραμματισμού Η/Υ με έμφαση στις γλώσσες προγραμματισμού βάσεων δεδομένων

  1. Γνώση σχεδίασης μέσω Η/Υ (CAD) με έμφαση στην τρισδιάστατη απεικόνιση
  2. Γνώση Φωτογραμμετρίας και Γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων με χρήση Η/Υ (GIS)
  3. Γνώση Ενεργειακών Μελετών και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Κτιρίων (Ενεργειακός Επιθεωρητής)

VII. Γνώση Εκτίμησης Αξίας και Τεχνικής Αξιολόγησης Ακινήτων Αντικείμενο: η διενέργεια ερευνών, εκπόνηση Αρχιτεκτονικών και Οικονομοτεχνικών μελετών, η σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, η παροχή συμβουλών και η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμών, γραπτά ή προφορικά, επί θεμάτων Αρχιτεκτονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης Έργων, Χρονικού προγραμματισμού έργων, Οργάνωσης και Παρακολούθησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου,ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο.

Ο Ειδικός Σύμβουλος που θα καταλάβει την παραπάνω θέση, θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ο χρόνος της οποίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί.

Προτεινόμενα άρθρα