Νέες δράσεις ΕΣΠΑ: Ευκαιρίες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων

Το επιχειρείν στην Ελλάδα της κρίσης σίγουρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε ένα κλίμα παρατεταμένης αβεβαιότητας, η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις, είναι το ζητούμενο. Στο πλαίσιο αυτό, τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν, ιδίως τα τελευταία έτη, το μεγάλο στήριγμα της επιχειρηματικότητας. Νέες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί με την αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ενώ πλήθος υφιστάμενων επιχειρήσεων έχουν ενισχυθεί, βελτιώνοντας τη θέση τους στην αγορά.

του Παναγιώτη Κεχαγιά

Οι δράσεις του ΕΣΠΑ εστιάζουν σε πρότυπες δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και ενθαρρύνουν την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, την εξάλειψη των εμποδίων για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την αύξηση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Μέσω των δαπανών αυτών, ενισχύεται και αναδεικνύεται το εταιρικό προφίλ, βελτιώνεται η οργάνωση και η εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και η εξωστρέφειά της.

Κύριο συστατικό μιας επιτυχημένης επένδυσης μέσω του ΕΣΠΑ είναι η σωστή ενημέρωση και ο καλός σχεδιασμός του επιχειρηματικού πλάνου. Κάθε υποψήφιος επενδυτής πρέπει να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των ευκαιριών, προσαρμόζοντας την επένδυση στις πραγματικές του ανάγκες και αποφεύγοντας τους κινδύνους. Άλλωστε, όλες οι Δράσεις του ΕΣΠΑ δεν είναι το ίδιο ελκυστικές για όλους και βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι η αξιολόγηση και η επιλογή του σωστού Προγράμματος.

Αυτή την περίοδο, προκηρύχθηκαν 2 νέα προγράμματα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στοχεύουν στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αναβάθμιση του επιπέδου της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Αναλυτικά οι 2 Δράσεις:

1. Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να κυμανθεί από 20.000 έως 200.000 ευρώ.
Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65% ανάλογα με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας
Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων
Ενέργεια
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Υγεία
Υλικά – Κατασκευές

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
να έχουν δύο (2) τουλάχιστον εργαζόμενους πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται
Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.
Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.
Ψηφιακή Προβολή.
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες.
Μεταφορικά Μέσα
Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ημερομηνίες – Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου 2019
Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
H υλοποίηση των έργων μπορεί να είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

2. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας για Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση
Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:
Α) στο λιανικό εμπόριο
Β) στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
Γ) την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας
προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
Επενδυτικά Σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ
Eπιδότηση 50%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων
να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:
-1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
-2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
-5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου. Παρεμβάσεις για, εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του κόστους επενδυτικού σχεδίου
-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για, εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης,
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
Μεταφορικά μέσα, μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης και έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
Ψηφιακή Προβολή
Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη Υποβολών: 27 Φεβρουαρίου 2019
Λήξη Υποβολών : 09 Mαΐου 2019

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ || thinkID ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΟΥ 5 _ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ _ ΤΚ 30300
2634306751 _ 6972090209 _ pkechagias@gmail.com


Προτεινόμενα άρθρα