Ο νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών

Μια νέα διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπει ο νόμος 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Σε ποιές εργασίες θα απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας
Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιοσδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:
α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων
β) κατεδάφιση κατασκευών
γ) εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του +/- 0,80μ., καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση
δ) κατασκευή πισίνας
ε) αλλαγή χρήσης, αν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους
στ) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν καλύπτονται από την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
ζ) κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
η) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων
θ) εργασίες οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία της μικρής κλίμακας αλλά ξεπερνούν σε προϋπολογισμού τις 25.000,00 ευρώ
ι) νομιμοποίηση κάθε εκτελεσθείσας εργασίας για την οποία απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Κατηγορίες οικοδομικών αδειών
Ο τρόπος έκδοσης της οικοδομικής άδειας διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου. Προβλέπονται τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία 1
α) ανέγερση ειδικού κτιρίου σε εντός σχεδίου περιοχή, επιφάνειας άνω 1.000τ.μ. δόμησης και ανέγερση κτιρίου με επικρατούσα χρήση κατοικίας άνω των 2.000τ.μ.
β) ανέγερση ειδικού κτιρίου, σε εκτός σχεδίου περιοχή ή εντός οριοθετημένου οικισμού η εντός οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923
γ) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχή στην οποία δεν υφίσταται κτηματογράφηση, ή σε μη άρτιο κατά τον κανόνα γήπεδο
 δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας δόμησης
ε) κατασκευές και εργασίες σε μνημεία χαρακτηρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
στ) κατασκευές και εργασίες σε διατηρητέα κτίρια χαρακτηρισμένα από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού
ζ) ανέγερση ή προσθήκη σε οικόπεδα ή γήπεδα εντός προστατευόμενών περιοχών και ζώνης προστασίας, όπως αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, παραδοσιακοί οικισμοί, εθνικά πάρκα και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
η) ανέγερση ή προσθήκη ή κατασκευές και εργασίες σε οικόπεδα ή γήπεδα, σε επαφή με οριοθετημένα ρέματα
θ) ανέγερση ή προσθήκη σε οικόπεδα ή γήπεδα και κατασκευές και εργασίες σε οικόπεδα ή γήπεδα σε επαφή με καθορισμένη οριογραμμή αιγιαλού
ι) περιφράξεις γηπέδων με πρόσωπο σε διεθνή, εθνική ή επαρχιακή οδό ή σε ρυμοτομούμενα οικόπεδα
ια) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.
Η άδεια εκδίδεται εντός μήνα ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας δόμησης.

Κατηγορία 2
α) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οικισμού προ υφισταμένου του έτους 1923
β) νομιμοποιήσεις κτιρίων και κατασκευών, αν απαιτείται αυτοψία, πριν από την έκδοση της αδείας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία
γ) ανέγερση, ή προσθήκη, ή κατασκευές και εργασίες σε οικόπεδα ή γήπεδα, όπου από γενικές ή ειδικές διατάξεις προβλέπεται αυτοψία από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ.
Η άδεια εκδίδεται από την πολεοδομία σε δύο μήνες.

Κατηγορία 3
α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως 1.000τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως 2.000τ.μ. δόμησης για κτίρια με χρήση κατοικίας
β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση
γ) ανέγερση κτιρίου κατοικίας σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου οικισμού
δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση κατοικίας
ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το 50% της υπάρχουσας δόμησης
στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων, ή αυτοτελών οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές
ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων της κατηγορίας 1
θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυμάτων,
ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων
Οι άδειες εκδίδονται αυτόματα μετά την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις μελέτες.

Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για την Έκδοση οικοδομικών αδειών
Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.

Κάθε είδους επικοινωνία ή υποβολή στοιχείων μεταξύ δημοσίων αρχών και πολιτών για την έκδοση, ενημέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση πράξεων προέγκρισης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών θα εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και με τεχνικά μέσα που θα προσφέρουν ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.

Οι οικοδομικές άδειες, τα συνοδευτικά έγγραφα και οι μελέτες θα τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Υπηρεσίας Δόμησης και στο κεντρικό αρχείο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση για χορήγηση διοικητικής πράξης υποβάλλεται με συνημμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε έντυπη μορφή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και διαβιβάζεται αρμοδίως στην Υ.ΔΟΜ.

Διαδικασία προέγκρισης οικοδομικών αδειών
Προβλέπεται η προέγκριση οικοδομικής άδειας να είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις:
• σε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προσμετράται στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000τ.μ. και προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια με συνολική προκύπτουσα επιφάνεια προσμετρούμενη στη δόμηση μεγαλύτερη των 3.000τ.μ.
• όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας από άλλες υπηρεσίες, πλην της Υ.ΔΟΜ
•  για την κατασκευή μόνιμων κτιριακών εγκαταστάσεων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης, καθώς και στις περιπτώσεις κτιρίων επιφάνειας άνω των 3.000τ.μ.

Η προέγκριση θα εκδίδεται αποκλειστικά από την οικεία ΥΔΟΜ.
Η προέγκριση της οικοδομικής άδειας χορηγείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των απαιτούμενών μελετών και δικαιολογητικών. Η προέγκριση χορηγείται αν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη ή αν η συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις που έχουν διατυπωθεί στο ηλεκτρονικό φύλλο ελέγχου γίνει εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Η πράξη προέγκρισης αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο.

Διάρκεια ισχύος οικοδομικών αδειών
Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος, η προέγκριση ισχύει για ένα έτος για τα κτίρια έως 5.000τ.μ. και δύο έτη για τα μεγαλύτερα. Η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 χρόνια, εκτός αν πρόκειται για κτίρια άνω των 5.000τ.μ. που ισχύει για 6 χρόνια. Άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, κοπής δέντρων έχουν ισχύ ενός έτους. Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαιρέτων δεν έχουν χρονικό περιορισμό.

Ελεγκτές δόμησης
Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για κάθε έργο που εκτελείται με οικοδομική άδεια και διενεργούνται από τους ιδιώτες ελεγκτές δόμησης. Χωρίζονται σε τρία είδη: αρχικός (μετά την ολοκλήρωση του οπλισμού θεμελίωσης και του υπογείου), ενδιάμεσος (μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού) και τελικός (μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου). Ένας έλεγχος (τελικός) πραγματοποιείται σε εργασίες επισκευής ή προσθήκη, δύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός) σε νέα κτίρια και προσθήκες έως 2.000τ.μ. και τρείς έλεγχοι στα μεγάλα κτίρια.

Λόη Κωνσταντίνα
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
www.civilandsurvey.gr
facebook https://www.facebook.com/civilandsurvey.constructions

Προτεινόμενα άρθρα