Ποιες εργασίες απαιτούν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στον τομέα των Αδειών Δόμησης και της Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών, που έχουν δημιουργήσει απορίες και σύγχυση σε πολλούς ενδιαφερόμενους, για το πότε χρειάζεται Άδεια Δόμησης, σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και σε ποιες δεν απαιτείται καμία άδεια.

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι για να γίνουν εργασίες ανακαίνισης και μικροεπισκευών όπως: καθαίρεση εσωτερικού τοίχου, μόνωση, επισκευή στέγης, μετατροπή παράθυρου σε μπαλκονόπορτα, κατασκευή απλής περίφραξης – περιτοίχισης κλπ, απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας, από την Πολεοδομία.
 Έτσι πολλές φορές πληρώνουν μεγάλα πρόστιμα οι πολίτες, λόγο καταγγελίας «κακού» γείτονα, γιατί επισκεύασαν την σκεπή τους ή γιατί έχτισαν ένα τζάκι κλπ.

Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά δύο ειδών Άδειες που αφορούν εκτέλεση εργασιών σε κτίρια, υφιστάμενα ή νέα:
1. Οικοδομική Άδεια (ή Άδεια Δόμησης): Αφορά σε εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε οικόπεδο ή γήπεδο που προβλέπονται στις μελέτες που τη συνοδεύουν (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, ενεργειακά κ.ά.) για την ανέγερση νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων και κοπής δένδρων. Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση, όπως η άδεια κατεδάφισης και η άδεια αλλαγής χρήσης. Σε περίπτωση αλλαγών εντός του χρόνου ισχύος της Οικοδομικής Άδειας, απαιτείται Άδεια Αναθεώρησης. Επίσης, για αλλαγές που γίνονται μετά τη λήξη της ισχύος μιας Οικοδομικής Άδειας και επιτρέπονται από τις διατάξεις, απαιτείται Ενημέρωση του Φακέλου της Οικοδομικής Άδειας.
2. Έγκριση Εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας: Αφορά στην εκτέλεση μιας σειράς εργασιών που θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω που υπόκεινται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές, προϋποθέσεις και περιορισμούς.

Περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες (επιγραμματικά χάρη συντομίας):
α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή.
β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών (υπό προϋποθέσεις),
γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα για τη στέγασή τους (υπό προϋποθέσεις)
δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, όπως χωνευτήρι, βυθιζόμενων κάδων και δεξαμενή νερού (υπό προϋποθέσεις),
ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών (υπό προϋποθέσεις),
στ) η κατασκευή ανελκυστήρα που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια,
ζ) κοπή δένδρων (υπό προϋποθέσεις)
η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
θ) τοποθέτηση ικριωμάτων
ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών,
ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων,
ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων,
ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων,
ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας (υπό προϋποθέσεις),
ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές
ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών,
ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις,
κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων,
κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης,
κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές,
κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα (υπό προϋποθέσεις)
κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
κε) κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας,
κστ) ανακατασκευή στέγης
κζ) λειτουργική συνένωση χώρων (υπό προϋποθέσεις),
κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως 5 τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,
κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
λα) στέγαστρα και προστεγάσματα (υπό προϋποθέσεις),
λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

Περιπτώσεις που δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ούτε Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας:
α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων,
γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια (υπό προϋποθέσεις)
θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων (υπό προϋποθέσεις)
ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων,
ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια (πχ ντουλάπες και γλάστρες), αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων (πχ αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια), ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους,
ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους (υπό προϋποθέσεις),
ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως 50 τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων (υπό προϋποθέσεις),
ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή (υπό προϋποθέσεις),
ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως 2,50 μ., πλάτους έως 2,50 μ. βάθους έως 1,00 μ.,
ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Γεωργακόπουλος Κ. Χρίστος
Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Τηλ.2634021110/ 6947683599
www.civilandsurvey.gr

Προτεινόμενα άρθρα