Προσλήψεις τριών μηχανικών στο δήμο Δωρίδας

Στην πρόσληψη τριών μηχανικών προκειμένου να καλυφθούν εποχικές και άλλες πρόσκαιρες ανάγκες προχωρά ο δήμος Δωρίδας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρόσληψη ενός ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ενός ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού και ενός ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, όλων με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας.
Η πρόσληψη του προσωπικού θα διεξαχθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. Η δαπάνη μισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. Έτους 2019 και θα προβλεφθεί στον επόμενο προϋπολογισμό σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που θα εκδώσει το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και αφορά τόσο τακτικές αποδοχές, όσο και εργοδοτικές εισφορές.

Προτεινόμενα άρθρα