Υπεγράφη η σύμβαση για τη βελτίωση οδικού δικτύου στη Δωρίδα

Yπογράφηκε στην Άμφισσα από τον Φάνη Σπανό η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της αναδόχου εταιρείας Σακελλάρης Δ.-Λιάρος Χ με έδρα τη Ναύπακτο η σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, Νο 5 ΣΤΡΩΜΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙ ΛΙΔΩΡΙΚΙ, Νο 8 ΦΡΑΓΜΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑ, Νο 11 ΣΤΙΛΙΑ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ ΤΕΙΧΙΟ & Νο 13 ΚΡΟΚΥΛΕΙΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙ ».

Το έργο έχει κόστος 988.925,12€ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το τελικό του κόστος, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ ανέρχεται στο 1.226.267,15€.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζετα σε 365 μέρες, ένα ημερολογιακό έτος, δηλαδή. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανάδοχος, παράλληλα, υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

πηγή: fokidanews.gr 

Προτεινόμενα άρθρα