Ερωτήσεις-απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων στη διάρκεια της πανδημίας

Χρήσιμες ερωτήσεις –απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά  την διάρκεια της πανδημίας, αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας και Δωρίδας.

Το ΕΚΝΔ μέσω του  Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ  με αφορμή τον μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και των περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού, σας παρέχει  χρήσιμες ερωτήσεις-απαντήσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων κατά την διάρκεια της πανδημίας.

 

1) Δικαιούται αποδοχές ο εργαζόμενος στην περίπτωση που ο εργοδότης κλείνει την επιχείρηση με απόφαση της δημόσιας αρχής;

Στην περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης αποτελεί απόφαση της πολιτείας κατόπιν έκδοσης νομοθετικής πράξης λόγω ανωτέρας βίας, ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η απόφαση της αρχής.
Ανωτέρα βία, με τη συνδρομή της οποίας ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθών υπερημερίας στον εργαζόμενο κατά το άρθρο 656 του ΑΚ, συνιστά κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που ήταν αδύνατον να αποτραπεί ακόμη και αν είχε καταβληθεί το ανώτατο δυνατό μέτρο επιμέλειας, σύνεσης και πρόνοιας. Θα πρέπει από το περιστατικό της ανωτέρας βίας να προκαλείται ολική και διαρκής αδυναμία του εργοδότη για αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα. Από το χρονικό σημείο επαναλειτουργίας της επιχείρησης και μετά ο εργοδότης υποχρεούται να αποδέχεται τις πραγματικές και προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαζομένου, διαφορετικά περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας και υποχρεούται να καταβάλλει αποδοχές στον εργαζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 656 του ΑΚ.
Το προσωρινό λοιπόν κλείσιμο των επιχειρήσεων -έπειτα από κρατική απόφαση- λόγω της επιδημίας του κορονοϊού συνιστά ανωτέρα βία εξαιτίας της οποίας ο εργοδότης αδυνατεί να αποδεχτεί τις υπηρεσίες των εργαζομένων και συνεπώς απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών σε αυτούς για όσο χρονικό διάστημα παραμένει κλειστή η επιχείρηση χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη λόγω της παραπάνω ανωτέρας βίας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν κατόπιν απόφασης της αρχής δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και ασφαλιστική κάλυψη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις από 14.3.2020 και 20.3.2020 ΠΝΠ και στην ΚΥΑ 12998/232/23-03-2020.

2) Δικαιούται αποδοχές ο εργαζόμενος στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίζει ο ίδιος να διακόψει τη λειτουργία της επιχείρησής του;

Εάν η απόφαση για το κλείσιμο μιας επιχείρησης λαμβάνεται από τον εργοδότη, τότε ο μισθός καταβάλλεται κανονικά στους εργαζομένους. Ο εργαζόμενος επομένως έχει δικαίωμα να απαιτήσει το μισθό του στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη για λόγους που αφορούν τον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφάσισε αρχικά ο ίδιος τη διακοπή της δραστηριότητάς του και στη συνέχεια ακολούθησε απόφαση της δημόσιας αρχής, καταβάλλει τις αποδοχές στους εργαζομένους για το χρονικό διάστημα μέχρι την απόφαση της αρχής.

3) Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να λάβει την κανονική του άδεια;

Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τον εργαζόμενο να λάβει την κανονική του άδεια, καθότι ο χρόνος χορήγησης της άδειας καθορίζεται, εντός του ημερολογιακού έτους, με κοινή συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Ειδικότερα, ο εργαζόμενος αιτείται την κανονική του άδεια, γραπτώς ή προφορικώς, και ο εργοδότης υποχρεούται να του τη χορηγήσει εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης. Οι μισοί δε τουλάχιστον από τους εργαζομένους που δικαιούνται κανονική άδεια θα πρέπει να λαμβάνουν την άδειά τους μέσα στο χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

4) Μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώσει του εργαζόμενο να τεθεί σε άδεια άνευ αποδοχών;

Ομοίως και για την άδεια άνευ αποδοχών, ο εργοδότης δεν δικαιούται να επιβάλει στον εργαζόμενο τη χορήγησή της. Η άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται στον εργαζόμενο μόνο κατόπιν αιτήματος του τελευταίου και έγκρισης αυτού (του αιτήματος) από τον εργοδότη και επομένως δεν νοείται υποχρεωτική χορήγηση από τον εργοδότη της άδειας άνευ αποδοχών.
Υπογραμμίζεται ότι άδειες άνευ αποδοχών που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής αίρονται αυτοδικαίως από την ημέρα δημοσίευσης της ΥΑ (12998/232/23-03-2020 ΦΕΚ 1078 ΤΕΥΧΟΣ Β, 28-3-2020). Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, οι εργαζόμενοι δύνανται -προς διασφάλιση των νόμιμων δικαιωμάτων τους- να απευθύνονται στην Επιθεώρηση Εργασίας του τόπου της απασχόλησής τους ζητώντας τη μεσολάβησή της για τη διευθέτηση της εργατικής διαφοράς.

5) Μπορεί ο εργοδότης να μετατρέψει τη σύμβαση εργασίας του εργαζομένου από πλήρους απασχόλησης σε μερικής;

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση).
Αν η συμφωνία αυτή δεν καταρτιστεί εγγράφως ή δεν γνωστοποιηθεί εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για να μετατραπεί η σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε μερικής, απαιτείται συμφωνία του εργαζομένου. Η νομοθεσία προβλέπει ότι, όταν η καταγγελία σύμβασης εργασίας (απόλυση) οφείλεται σε άρνηση του μισθωτού να αποδεχτεί την εργοδοτική πρόταση για μετατροπή της από πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης, η εν λόγω καταγγελία είναι άκυρη.

Νέα παρέμβαση του Α. Κοτσανά για το έργο της ανάπλασης (video)

Ο Ανδρέας Κοτσανάς συνεχίζει να κρατά ψηλά στην ατζέντα των παρεμβάσεών του το θέμα των εργασιών της ανάπλασης, στο κέντρο της Ναυπάκτου. Με νέα του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο fb ο πρώην αντιδήμαρχος ανάρτησε βίντεο και έγραψε χαρακτηριστικά:

«Το σημερινό βίντεο από τον χώρο της ανάπλασης καταδεικνύει για άλλη μια φορά τη «συνέπεια» λόγων και… «έργων» του κ. Γκίζα».

Το σημερινό βίντεο από τον χώρο της ανάπλασης καταδεικνύει για άλλη μια φορά τη “ΣΥΝΕΠΕΙΑ” λόγων και ……”ΕΡΓΩΝ” του κ.Γκίζα

Posted by Ανδρέας Κοτσανάς on Tuesday, April 7, 2020

Δείτε live το σημερινό δημοτικό συμβούλιο Δωρίδος στις 19:00

Ενημέρωση – Ανακοίνωση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, Παναγιώτας Σπυροπούλου, όπου αναφέρεται πως ο Δήμος Δωρίδος θα είναι ο τρίτος Δήμος της Ελλάδας που θα πραγματοποιήσει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αρχές της διαφάνειας και της δημοκρατίας, στη δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνουμε όλοι.

Έτσι σήμερα 07-04-2020 και ώρα 19:00΄ όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση «ζωντανά», που θα προβάλλεται μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος: http://www.dorida.gr/

 

Συμβολική παράσταση στο Κέντρο Υγείας για την πανελλαδική ημέρα δράσης

Σήμερα Τρίτη 7 Απρίλη στα πλαίσια της Πανελλαδικής Δράσης για την Υγεία, πραγματοποιήθηκε συμβολική παράσταση στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, από ολιγομελής αντιπροσωπεία από το Παράρτημα Ναυπάκτου του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας και την παράταξη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ του ΕΚΝΔ.

Στη συνάντηση που έγινε με τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου οι εκπρόσωποι δήλωσαν την συμπαράστασή τους σε γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το προσωπικό των Δομών Υγείας που δίνουν τη μάχη με την πανδημία. Τονίστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε όλες τις βαθμίδες Υγείας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

«Όλα αντιμετωπίζονται με τις εξαντλητικές προσπάθειες και το ενδιαφέρον του προσωπικού και της Διευθύντριας.

Διαπιστώθηκε ότι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όλο το σύστημα Δημόσιας Υγείας συντελούν οι γενικές πολιτικές αλλά και στην παρούσα έκτακτη ανάγκη η δυσκολία, λόγω γραφειοκρατίας, για την προμήθεια αναγκαίων υλικών που έρχονται με το σταγονόμετρο, όπως η έλλειψη αντισηπτικών.

Τονίστηκε από την πλευρά μας η ανάγκη για επαρκή μέτρα ατομικής προστασίας για το προσωπικό και τους εργαζόμενους. Όπως και η ανάγκη για προσλήψεις ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του ΚΥ και ο απαραίτητος εξοπλισμός .

Αναδεικνύεται αναγκαίο και απαραίτητο όσο ποτέ το σύνθημα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ – ΔΕΝΜΕΝΟΥΜΕ ΣΙΩΠΗΛΟΙ».

Στους 81 οι νεκροί στην Ελλάδα από τον κορονοϊό

Στους 81 ανέρχονται οι νεκροί στην Ελλάδα καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δύο ακόμα άνθρωποι που νοσηλεύονταν χτυπημένοι από τη νόσο του κορονοϊού κατέληξαν. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα από την Χαλκιδική που πέθανε στο ΑΧΕΠΑ και μια 85χρονη γυναίκα στον «Ευαγγελισμό».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα 6/4, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. ανακοίνωσε 20 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα με τον συνολικό αριθμό να φτάνει στα 1.755. Διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), νοσηλεύονται 90 ασθενείς εκ των οποίων οι 19 είναι γυναίκες.

πηγή: efsyn.gr 

606 πρόστιμα στην Αιτωλοακαρνανία για την απαγόρευση κυκλοφορίας

Στη Δυτική Ελλάδα οι έλεγχοι για τη διαπίστωση παραβίασης των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Από τα ξημερώματα της Δευτέρας 23 Μαρτίου που ξεκίνησε η απαγόρευση κυκλοφορίας έως και χθες τα ξημερώματα, Δευτέρα 6 Απριλίο, στην Αιτωλοακαρνανία έχουν βεβαιωθεί 606 παραβάσεις που επισύρουν αντίστοιχα διοικητικά πρόστιμα για μετακινήσεις χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις ως εξής.

386 παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας και 220 παραβάσεις από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας. Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Η αστυνομία παρακαλεί τους πολίτες για την συνεργασία τους και την υπεύθυνη στάση τους ως προς την τήρηση των μέτρων. «Η αποφυγή και ο περιορισμός της διάδοσης του κορωνοϊού είναι υπόθεση όλων μας», σημειώνει.

πηγή: agrinionews.gr 

«Η πανδημία απαιτεί αλληλεγγύη και επαγρύπνηση» απαντά το Εργατικό Κέντρο

«Η πανδημία απαιτεί αλληλεγγύη και επαγρύπνηση», είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας, τοποθετούμενο και για τα όσα καταλόγισε η παράταξη Αγωνιστική Ενότητα σχετικά με το θέμα των οικοδόμων και την ένταξή τους στην κατηγορία εκείνων που θα λάβουν το επίδομα ενίσχυσης από την πολιτεία λόγω του κορονοϊού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Το ΕΚΝΔ από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, διεκδίκησε και διεκδικεί μέτρα ανακούφισης για όλους τους πληττόμενους εργαζόμενους.

Μέσω του τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου εκπροσώπησης των εργαζομένων, της ΓΣΕΕ, έγιναν και γίνονται παρεμβάσεις για ένταξη ολοένα και περισσότερων ειδικοτήτων στα πληττόμενες ειδικότητες.

Σε ό,τι αφορά τους οικοδόμους, σε συνεργασία με το Συνδικάτο Οικοδόμων Ναυπακτίας & Δωρίδας, έπειτα από συνεχείς παρεμβάσεις, στις οποίες ζητούσαμε να ενταχθούν το σύνολο των κατηγοριών των ειδικοτήτων, κατορθώσαμε να ενταχθούν οι 12 από αυτές.

Η διεκδίκηση όμως δεν σταματά εδώ και δεν αφορά μόνο τους οικοδόμους.

Συνεχίζουμε, ώστε να κατορθώσουμε όλοι οι πληττόμενοι εργαζόμενοι να λάβουν τα μέτρα κρατικής βοήθειας.

Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη σε παγκόσμιο επίπεδο και απαιτεί συνεννόηση και αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα για να μπορέσει η κοινωνία μας να ανταπεξέλθει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Αυτό που σίγουρα δεν απαιτεί, είναι διάφοροι να σπεύδουν να «βγάζουν συμπεράσματα» (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ -ΠΑΜΕ) εκ των υστέρων τον Απρίλη, χωρίς οι ίδιοι να δίνουν το παρών όταν γίνονται οι διεκδικήσεις από τον Μάρτη ακόμη.

Είναι πλέον προβλέψιμο, άλλωστε, όποτε έρχονται εκλογές στο ΕΚΝΔ, να επιδίδονται σε πομπώδεις συνδικαλιστικές κορόνες, όπως αυτές βέβαια έχουν υποδειχθεί από το κομματικό μηχανισμό.

Καλούμε όσους βγαίνουν και φωνάζουν χωρίς να πράττουν να βγουν από την καραντίνα των ιδεολογιών τους και να δράσουν παραγωγικά και όχι διχαστικά, προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.

Αλήθεια   συνάδελφοι   γιατί  κρύβεστε πίσω από ανυπόγραφες αόριστες καταγγελίες ;

Το ΕΚΝΔ συνεχίζει την επαγρύπνηση για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την αποτροπή αυθαιρεσιών από τους εργοδότες».

Οι απαντήσεις του μητροπολίτη Ναυπάκτου στην εκπομπή «Σήμερα» (Σκάι tv)

Την Δευτέρα 6 Απριλίου ε.έ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ως εκπρόσωπος τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τα θέματα της πανδημίας τού κορωνοϊού (covid-19), απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου Δημήτρη Οικονόμου για την τηλεοπτική εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του Τηλεοπτικού Καναλιού ΣΚΑΪ TV.

Κατ’ αρχάς ο Σεβασμιώτατος κ. Ιερόθεος αναγνώρισε «ότι υπάρχει όντως μία τραγωδία μεγάλη την οποία δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει», και ότι η Εκκλησία, την οποία χαρακτήρισε «μάνα του λαού», «δεν μπορεί να την παραβλέψει».

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για το «φάρμακο» κατά του κορωνοϊού: «λένε πολλοί για φάρμακα, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό φάρμακο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των καταστάσεων και το φάρμακο αυτό είναι ψυχραιμία, σοβαρότητα, ρεαλισμός».

Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου ότι «η Εκκλησία πραγματικά έχει ακριβώς αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια με αυτό το φάρμακο που λέτε τώρα, Σεβασμιώτατε» και ότι «πήρε και εκείνη δύσκολες, οδυνηρές αποφάσεις για την Εκκλησία, μοναδικές και ανεπανάληπτες, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», ο Σεβασμιώτατος, απάντησε μεταξύ άλλων ότι «πρέπει όλοι να το δούμε το θέμα αυτό με ψυχραιμία και νηφαλιότητα, όπως είπα προηγουμένως, και με ρεαλισμό».

Μίλησε για την δύναμη της πίστης και της θείας Λειτουργίας αφού «μπορεί ένας ερημίτης μοναχός, για παράδειγμα, στο Άγιον Όρος να τελεί την θεία Λειτουργία και να προσεύχεται και αυτή η θεία Λειτουργία είναι για όλον τον κόσμο. Δεν είναι μία θεία Λειτουργία σε έναν τόπο και χρόνο, φυσικά γίνεται σε τόπο και χρόνο, αλλά είναι μία Λειτουργία που γίνεται για όλο τον κόσμο. Επομένως αυτή η πίστη των ανθρώπων πρέπει να μας απασχολεί».

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για τα προβλήματα της διαβίωσης των ανθρώπων που μένουν σπίτι λόγῳ της πανδημίας: Την Εκκλησία την απασχολεί «αυτό που έλεγε ο Βίκτορ Φρανκλ στό βιβλίο του “αναζητώντας νόημα ζωής και ελευθερίας σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως”, ότι υπάρχει τραγική τριάδα, η οποία είναι ο φόβος, οι ενοχές και ο θάνατος».

Οι Ποιμένες της Εκκλησίας αυτή την δύσκολη περίοδο προσπαθούν «να ανοίγουμε τις πόρτες των ανθρώπων και τις καρδιές τους και να έχουμε μία ζωντανή επικοινωνία μαζί τους για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα».

«Μένουμε στο σπίτι μέσα», «αλλά ξέρετε ο μετανεωτερικός άνθρωπος, όπως έλεγε ο Γκέργκεν, διακρίνεται για δύο γνωρίσματα: Πρώτον, τον κοινωνικό κορεσμό, αισθάνεται ότι είναι κορεσμένο το περιβάλλον στο οποίο ζει, ο πολλαπλασιασμός των σχέσεων και ο εποικισμός του εαυτού. Τώρα πρέπει να μάθουμε έναν άλλο τρόπο ζωής. Ίσως θα φύγουμε από τον μετανεωτερικό άνθρωπο και θα πάμε σε έναν άλλο άνθρωπο, ο οποίος να επιστρέφει στον εαυτό του, στο σπίτι του», είπε ο Σεβασμιώτατος.

Ερωτηθείς ο Σεβασμιώτατος για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από Ναούς, απάντησε: «Το θέμα ότι 20 μέρες τώρα που είναι κλεισμένοι οι ναοί και μόνο ένας ναός λειτουργεί, ο οποίος μεταδίδει την θεία Λειτουργία μέσα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, και όμως έδειξαν τέτοια ψυχραιμία και σοβαρότητα οι Χριστιανοί που έχουν σχέση με την Εκκλησία».

Υπενθύμισε μάλιστα και το παράδειγμα του Αγίου Όρους: «το ότι ακόμη και το Άγιον Όρος, ενώ έχει κλείσει τις πόρτες και δεν μπαίνουν προσκυνητές, πρώτη φορά στα τελευταία χρόνια, έδειξε τέτοια ψυχραιμία» και δεν υπάρχουν αντιδράσεις.

Για τα μεμονωμένα περιστατικά αναρωτήθηκε «δεν ξέρω ποια σχέση έχουν εσωτερική και ζωντανή με την Εκκλησία», αλλά «νομίζω πρέπει και αυτό να το δούμε μέσα σε μία ρεαλιστικότητα».

Ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο για θέματα εσωτερικής ενότητας της Εκκλησίας, ο Σεβασμιώτατος απάντησε: «Νομίζω ότι υπάρχει μία σοβαρότητα αυτή τη στιγμή και υπάρχει μία ωριμότητα και αυτό το έδειξε η απόφαση την οποία πήρε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Νομίζω δεν τίθεται θέμα ηγεσίας και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι, ούτε και του Αρχιεπισκόπου. Έχουμε Αρχιεπίσκοπο, έχουμε Διαρκή Ιερά Σύνοδο, έχουμε Ιεραρχία, αν χρειαστεί» καί «αντιμετωπίζουμε το θέμα με πολλή ψυχραιμία και ωριμότητα».

Ο Σεβασμιώτατος αναφερόμενος στην απόφαση της Συνόδου για την ανάθεση της εκπροσώπησης της Εκκλησίας στα Μέσα Ενημέρωσης από έναν Ιεράρχη, είπε: «Νομίζω και το ότι, εγώ τουλάχιστον δεν το επιδίωξα, δεν το ήθελα, με κούρασε αυτό, μου ανέθεσαν αυτό το έργο, την διακονία να ενημερώνω τον κόσμο. Μου κάνει εντύπωση ότι οι κατά τόπους δημοσιογράφοι στις Μητροπόλεις παρακαλούν τους Μητροπολίτες να βγουν και να κάνουν δηλώσεις και εκείνοι τους παραπέμπουν σε μένα. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα με πολλή ψυχραιμία και ωριμότητα, όχι ότι εγώ είμαι ο πιο κατάλληλος, υπάρχουν πολλοί πιο κατάλληλοι από μένα». Οι άλλοι Μητροπολίτες «όταν κάνουν ένα κήρυγμα ομιλούν, αλλά για το θέμα αυτό το συγκεκριμένο η Ιερά Σύνοδος πήρε αυτή την απόφαση. Τώρα το σκεπτικό το γνωρίζω περίπου. Δηλαδή κάθε Μητροπολίτης έχει τα ειδικά του προβλήματα στην Μητρόπολη, άρα αντιμετωπίζει τα δικά του προβλήματα. Τώρα με τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο… αυτό που λέει ο Μητροπολίτης για τα προβλήματα του ποιμνίου του διαδίδεται γενικώς. Αυτό ήθελε ίσως η Εκκλησία να κάνει, όχι ότι ήθελε “να βάλει φίμωτρο”, όπως είπαν μερικοί».

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο της εκπομπής ΕΔΩ

Από το Γραφείο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως

Επαγγελματία οδηγό ζητά η εταιρεία Κοτόπουλα Ναυπάκτου Κοντοχρήστος

Η εταιρεία ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, αναζητά ΟΔΗΓΟ με επαγγελματικό δίπλωμα Ε’ κατηγορίας, για εργασία με έδρα τη Ναύπακτο

 Απαραίτητα προσόντα

  • Προυπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη ως οδηγός φορτηγού, ιδανικά σε συρόμενο
  • Κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Ε’ κατηγορίας, Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
  • Μόνιμος κάτοικος Ναυπάκτου ή γύρω κοντινών περιοχών

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει σταθερές μηνιαίες αποδοχές και πλήρη ασφάλιση

Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kontoxr.cv@gmail.com (Κωδ. Οδηγός Ε’)

«ΑλλάΖω Σελίδα… από τη Βιβλιοθήκη στο Σπίτι»

Η Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου, ως μέλος του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά που οργάνωσε και σχεδίασε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με θέμα «ΑλλάΖω Σελίδα… από τη Βιβλιοθήκη στο Σπίτι».

Στο κάτωθι εργαστήριο, τοποθετούμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον άνθρωπο. Τις μέρες αυτές ο άνθρωπος βρίσκεται “εξόριστος” σπίτι του. Και γι’ ακόμη μια φορά έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο για να καταφέρει να επιβιώσει και να ανθίσει πάλι έξω από τα ανοιχτά παράθυρα και τα διπλανά μπαλκόνια. Όσα χρόνια κι αν περάσουν το ζητούμενο παραμένει το ίδιο. Οι άνθρωποι που δίνουν αγώνα για να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους είναι πάρα πολλοί. Ας σκεφτούμε ποιοι εργαζόμενοι βρίσκονται στο πεδίο μάχης απέναντι στον κορονοϊό τις δύσκολες αυτές μέρες (γιατροί, νοσηλευτές, καθαρίστριες, αστυνομικοί, υπάλληλοι σούπερ μάρκετ, αρτοποιοί, μανάβηδες, κρεοπώλες, δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του Δήμου, εργάτες…). Με ένα σύντομο ηλεκτρονικό μήνυμα (email), μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε και να δείξουμε ότι αναγνωρίζουμε την προσφορά και την αυτοθυσία τους.

Όσοι μικροί και μεγάλοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο εργαστήριο, στείλτε μας μήνυμα στο mail της Βιβλιοθήκης (pvivlnafpaktos@gmail.com) ή και στο messenger προκειμένου να σας στείλουμε το αρχείο με τις οδηγίες του εργαστηρίου, το οποίο συμπεριλαμβάνει ψηφιακά βιβλία που μπορείτε να βρείτε ελεύθερα στο Διαδίκτυο. Ανυπομονούμε να μας στείλετε να μηνύματά σας για να τα αναδημοσιεύσουμε στο facebook με τελικό στόχο να φτάσει στα μάτια ή και τα αυτιά όλων εκείνων των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη να ακούσουν ένα μεγάλο “ευχαριστώ”.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης στο τηλ. 26340 27388.

Μένουμε σπίτι, διαβάζουμε στο σπίτι!
#ηβιβλιοθήκησπίτιμας#forEBEr#17SDGS#NLGgoals.